โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

โปรดเลือกภาษา

โปรดเลือกประเทศ/ภูมิภาคที่คุณต้องการแนะนำธุรกิจของคุณ

Webinar Event Nov 29, 2023 Elevate Your Knowledge: Join Our Exclusive Weekly Webinar on Countermeasure Of Ransomware!

KDDI Thailand


img

Webinar Series Highlights: December - January

1.(JP Session) "Mastering Backup Solutions: Ensuring Data Resilience in the Digital Era Webinar"
Date: (Dec 1) 3.00-3.40 (ICT)
Register here:New Window

2.(TH Session) "Mastering Backup Solutions: Ensuring Data Resilience in the Digital Era Webinar"
Date: (Dec 8) 3.00-3.40 (ICT)
Register here:New Window

3.(JP session) "Decoding the Art of Phishing: Recognize, Resist, and Report Webinar"
Date: (Dec 15) 3.00-3.40 (ICT)
Register here:New Window

4.(TH session) "Decoding the Art of Phishing: Recognize, Resist, and Report Webinar "
Date: (Dec 22) 3.00-3.40 (ICT)
Register here:New Window

5.(JP session) "Navigating the Digital Landscape: A Comprehensive Guide to Vulnerability Assessment Webinar"
Date: (Jan 10) 3.00-3.40 (ICT)
Register here:New Window

6.(TH session) "Navigating the Digital Landscape: A Comprehensive Guide to Vulnerability Assessment Webinar"
Date: (Jan 17) 3.00-3.40 (ICT)
Register here:New Window

7.(JP Session) "Securing Tomorrow: Exploring Advanced Endpoint Detection and Response (EDR) Solutions Webinar"
Date: (Jan 24) 3.00-3.40 (ICT)
Register here:New Window

8.(TH Session) "Securing Tomorrow: Exploring Advanced Endpoint Detection and Response (EDR) Solutions Webinar"
Date: (Jan 31) 3.00-3.40 (ICT)
Register here:New Window